This is a Purot.net wiki

Tasapainotesti - RYHMÄ 1

 • Share or embed page's contents

  Sharing settings
  Embed settings


  Page sharing link
  Embed code

  oEmbed link for discovery function
  Direct oEmbed link

Tasapainotesti

Instructions: There is no content yet. You will find the editing tools on the left when hovering your mouse over this area. You can start editing by double clicking this.

Tekstisisältö

Onko analytiikka osa rekisterinpitäjän oikeutettua etua?

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainitaan kuusi eri perustetta, joilla henkilötietojen käsittely on mahdollista. Näistä rekisterinpitäjän oikeutettu etu on tässä muodossa uusi verrattuna henkilötietolakiin.

Henkilötietojen käsittely voi toisinaan olla perusteltua rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun takia. Oikeutettu etu käsittelyperusteena edellyttää, että rekisteröidyn edut ja oikeudet huomioidaan erityisen tarkkaan.

Oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on jokin merkityksellinen suhde. Se tarkoittaa, että rekisteröity on esimerkiksi rekisterinpitäjän asiakas tai alainen.

Se, milloin etu voidaan katsoa oikeutetuksi, saadaan selville niin kutsutulla tasapainotestillä. Siinä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen intressiä punnitaan rekisteröidyn intressejä ja perusoikeuksia vasten.

Henkilötietolaissa oikeutettuun etuun perustuvia käsittelyperusteita ovat olleet muun muassa yhteysvaatimukseen perustuva käsittely sekä erityisiä tarkoituksia varten tapahtuva käsittely (esim. tutkimus, tilastointi, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävä, henkilömatrikkeli, sukututkimus ja suoramarkkinointi).

Tietosuoja-asetuksen myötä oikeutetun edun perusteella voidaan tehdä myös muita käsittelytoimenpiteitä, jos se on tasapainotestin perusteella mahdollista. Asetusta aletaan noudattaa 25. toukokuuta.

 

Toimiiko tasapainotesti kansallisuuden kysymisen perusteluna?

1. Onko oikeutettu etu sopivin käsittelyperuste?  -> "rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite" ja ennen kaikkea "yleinen etu ja julkinen valta".

2. Täyttyvätkö perusvaatimukset? -> "Edun täytyy edustaa todellista ja välitöntä tarvetta." Koski (ts. Opintopolku), OPH ja tilastokeskus tietänevät paremmin, koska kansallisuutta vaativat! MUUTOSEHDOTUS: Tietosuojaselosteessa olisi hyvä kertoa, miksi kansallisuutta ja äidinkieltä kysytään.

3. Onko henkilötietojen käsittely tarpeen edun saavuttamiseksi? Kansallisuus ja äidinkieli voitaisiin kerätä anonyymisti ja tilastointia varten ilmoittaisiin vain lukumäärät.

4. Syrjäyttääkö etu todella rekisteröidyn edut ja oikeudet? 

 

 

 

 

 

Kuva

Käsitekartta

Esitys

Liitetiedostot

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Opintopolun tietosuojaseloste:
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojas...

Henkilötietojen käsittely perustuu opiskelijavalintarekisteristä annettuun lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantas...
hponka hponka   (03.05.2018 10:12)
  Reply

Lomakkeisiin (OPH, OKM, ESR) voi lisätä kohdan: En halua vastata. Meidän vain pitää tietää, mitkä heidän pyytämänsä tilastotiedot ovat sellaisia, joihin ei ole pakko vastata. Tässä lista, mitä ESR-hankkeen henkilötietolomakkeella kysytään:
Muut taustatekijät (voit valita useamman vaihtoehdon)
* Olen ulkomaalaistaustainen tai kuulun johonkin vähemmistöön
* Minulla on vammaisetuuteen oikeuttava tai muu vamma
* Olen jostain muusta syystä heikossa asemassa työmarkkinoilla
* Olen asunnoton tai asunnottomuusuhan alainen
arongas arongas   (03.05.2018 10:09)
  Reply

Tilastoinnissa esim. kansallisuutta käytetään anonyymisti. Tämä on hyvä tuoda esiin rekisteröidyille, kun tietoja kerätään.

Onko mahdollista tehdä tarvittavat tilastotiedot erillään henkilöistä? Myös pseudonymisointi tuo tällaisiin tietoihin lisäturvaa.
hponka hponka   (03.05.2018 10:08)
  Reply
1
Likers
kayttaja3

"OPH:n pitäisi perustella, miksi opiskelijoilta kysytään kansallisuutta." - hyvä näitä on aina myös kyseenalaistaa ja suhtautua kriittisesti
hponka hponka   (03.05.2018 10:06)
  Reply

ESR-hankkeissa kysytään myös tilastointiin aika laajasti tietoja. Näitä lomakkeita on pakko täyttää ainakin joiltakin osin, mutta olisi tärkeää tietää, mitä on pakko vaatia rahoitusehtojen vuoksi, jos opiskelija kieltäytyy täyttämästä ja miten sitten toimitaan.
arongas arongas   (03.05.2018 10:05)
  Reply

Tietosuojavaltuutetun ohje rekisterinpitäjän oikeutetun edun tasapainostestin tekoon: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/eun...
hponka hponka   (03.05.2018 10:05)
  Reply

Äidinkieli vaikuttaa ainakin siihen, onko oppilaalla suomenkielentaito tasoa oma äidinkieli vai suomi toisena kielenä? Mikäli oppilaalla on suomi toisena kielenä, vaikuttaa se esim. reaaliaineiden opiskelussa sekä muidenkin aineiden käsitteiden ymmärtämisessä ja oppimissa. Opettajan olisi kyllä hyvä tietää, mikäli oppilas tarvitsee tästä johtuvaa tukea opintojensa etenemiseen.
anonymous   (03.05.2018 10:04)
  Reply

Viranomaisten vaatimat tiedot esim. kansallisuus -> oletuksena voi luottaa, että viranomaiset pyytävät tietoja, joihin on laillinen peruste -> voidaan kysyä opiskelijoilta. Perusteena voi olla oikeutettu etu tai viittaus laista tulevan tehtävän/velvoitteen hoitoon.
hponka hponka   (03.05.2018 10:03)
  Reply

Hyvä kysymys, onko opiskelijan käyttämä kieli arkaluontoinen henkilötieto? Voidaan päätellä etnistä taustaa, mutta ei ole sama asia.
hponka hponka   (03.05.2018 10:01)
  Reply