This is a Purot.net wiki

Changes


Show: |   
01.05.2018
  Etusivu edited hponka 01.05.2018 23:43
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:40
  Etusivu edited hponka 01.05.2018 23:37
  Etusivu edited hponka 01.05.2018 23:37
  Etusivu edited hponka 01.05.2018 23:37
  Etusivu edited hponka 01.05.2018 23:36
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:36
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:36
  1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet edited hponka 01.05.2018 23:32
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:31
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:31
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:30
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:27
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:26
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 23:26
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 23:25
  1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet edited hponka 01.05.2018 23:25
  1. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteet edited hponka 01.05.2018 23:25
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:46
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:45
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:45
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:45
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:45
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:44
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:43
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:43
  3. Ryhmätyö: GDPR-työkalut edited hponka 01.05.2018 22:39
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset edited hponka 01.05.2018 22:39
  2. Rekisteri- ja tietosuojaselosteen vaatimukset added hponka 01.05.2018 22:39
  Etusivu edited hponka 01.05.2018 18:21

Discuss & brainstorm